Logo Verloskundigenpraktijk Maassluis

Erkenning en Naamgeving

Wanneer ouders ongehuwd zijn en de vader wil volgens de wet als vader te boek staan dan kan hij het kind erkennen. Dit is een officiële verklaring die wordt vastgelegd in een erkenningsakte. Hiervoor is toestemming van de moeder nodig. Bij de erkenning van het eerste kindje is het noodzakelijk dat de moeder aanwezig is. Zodra de vader het kind erkend heeft, ontstaat een onderhoudsplicht van beide ouders en erft het kind van de vader. Wij raden jullie aan jullie kindje vóór de geboorte te erkennen. Dit geldt ook voor mensen die geregistreerd partners zijn. Een erkenning regelt niet het ouderlijk gezag. Dit moet je afzonderlijk regelen. Niet erkennen betekent dat het kindje juridisch gezien geen vader heeft.

Voor erkenning is nodig:

  • geldig legitimatiebewijs van zowel de vader als de moeder;
  • schriftelijke toestemming van de moeder voor de erkenning;
  • toestemming van de moeder voor de achternaamkeuze.

Ouderlijk gezag

Het gezag over een kind, van wie de ouders getrouwd zijn, berust bij beide ouders. Bij een kind van wie de ouders niet getrouwd zijn, heeft alleen de moeder het ouderlijk gezag. Als ongehuwde ouders beiden het gezag willen uitoefenen, kunnen zij bij het Kantongerecht een aanvraag tot gezamenlijk gezag doen. Een erkenning regelt niet het ouderlijk gezag. Dit moet u afzonderlijk aanvragen!

Voor het aanvragen van het ouderlijk gezag heb je nodig:

  • kopie geldig legitimatiebewijs van beide ouders
  • afschrift van de geboorteakte van het kind
  • adresuittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie waaruit blijkt op welk adres de ouders wonen.

De kantonrechter registreert vervolgens een aantekening in het gezagsregister. De rechtbank zendt een uittreksel hiervan aan de gemeente én aan de ouders.

Erkenning bij niet-Nederlandse moeders

Als er sprake is van een Nederlandse vader en een niet-Nederlandse moeder is het verstandig vóór de geboorte jullie kindje te erkennen. Slechts bij erkenning vóór de geboorte krijgt het kind via de vader de Nederlandse nationaliteit. Erkent de Nederlandse vader bij of na de geboorteaangifte dan krijgt het kindje niet de Nederlandse nationaliteit van de vader. De Nederlandse nationaliteit kan dan pas na drie jaar worden verkregen, mits er wordt voldaan aan een aantal voorwaarden.

Naamskeuze

Sinds 1 januari 1998 kunnen Nederlandse ouders samen de achternaam voor hun eerste kind kiezen: die van de moeder of van de vader. Naamskeuze is een éénmalige zaak, die ook geldt voor eventuele volgende kinderen.

Gehuwde ouders

Bij gehuwde ouders krijgt het kind de achternaam van de vader. Als de ouders kiezen voor de achternaam van de moeder, moeten beide ouders de door de ambtenaar van de burgerlijke stand opgemaakte akte van naamskeuze ondertekenen.  

Ongehuwde ouders

Bij ongehuwde ouders krijgt het kind de achternaam van de moeder. Een verzoek om te kiezen voor de achternaam van de vader moet door beide ouders gedaan worden. Dit is alleen mogelijk bij erkenning door de vader. 

Wij raden jullie aan een verzoek voor naamskeuze te doen vóór de geboorte van jullie kindje.
Zo’n verzoek kan niet schriftelijk worden ingediend.

Verloskundigenpraktijk Maassluis | Wagenstraat 37 | 3142 CR Maassluis
U kunt ons 24 uur per dag, 7 dagen per week bereiken via telefoonnummer:
010-5914380 of via ons mobiele nummer: 06-54937040 (ook voor het maken van afspraken!)

Verloskundigenpraktijk Maassluis
Wagenstraat 37
3142 CR Maassluis
U kunt ons 24 uur per dag, 7 dagen per week bereiken via telefoonnummer:
010-5914380 of via ons mobiele nummer:
06-54937040 (ook voor het maken van afspraken!)